Hoa lop 9

Trắc Nghiệm Hóa 9 Học Kì 2 Có Đáp An Update BGDDT 2023Top 28 Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 có đáp án – VietJack.com

Top 28 Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 có đáp án.Để học tốt Hóa học lớp 9, dưới đây là danh sách Top 28 Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 có đáp án, cực sát đề thi chính thức gồm các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề kiểm tra giữa kì, đề thi học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Hóa học 9.

Mục lục Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2

A/ Đề thi Hóa học 9 theo PPCT

 • Đề thi Hóa học 9 Giữa kì 2 năm 2023 có đáp án (4 đề)
 • Đề thi Học kì 2 Hóa học 9 năm 2022 có đáp án (5 đề)

B/ Đề thi Hóa học 9 theo Chương

Chương 4: Hidrocacbon – Nhiên liệu

Đề kiểm tra 15 phút

 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 1)
 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 2)
 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 3)
 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 4)
 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 1 tiết

Quảng cáo

 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 1)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 2)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 3)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 có đáp án (Đề 4)

Chương 5: Dẫn xuất của hidrocacbon. Polime

Đề kiểm tra 15 phút

 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 1)
 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 2)
 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 3)
 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 4)
 • Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 5)

Đề kiểm tra 1 tiết

 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 1)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 2)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 3)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 4)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 có đáp án (Đề 5)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 2

Môn: Hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1: Metan có nhiều trong

A. nước ao.                                B. các mỏ (khí, dầu, than).

C. nước biển.                             D. khí quyển.

Câu 2: Hiđrocacbon nào sau đây chỉ có liên kết đơn?       

A. Metan.               B. Axetilen.            C. Etilen.                         D. Etan.

Câu 3: Dãy chất nào sau đây đều là hiđrocacbon:

A. C2H4, C3H8, C2H4O2, CH3Cl.

B. C3H8, C2H5O, CH3CH2COOH, CaCO3.

C. C2H6, C4H10, CH3NO2, C2H5Cl.

D. CH4, C4H10, C2H2, C2H6.

Câu 4: Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng trùng hợp:

A. C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

B. CH= CH2 + Br2 → BrCH2 – CH2Br

C. nCH= CH2 → (-CH2-CH2-)n

D. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,224 lit khí metan ở điều kiện tiêu chuẩn thu được lượng khí CO2 ở cùng điều kiện là:

A. 2,24 lit              B. 0,672 lit             C. 0,224 lit.            D. 0,112 lit

Câu 6: Trong những chất sau, những chất nào đều là chất hữu cơ: 

A. C2H6, C2H5OH, NaHCO3.                           

B. C3H8, C2H5O, Na2CO3.

C. C2H, C2H5OH, CaCO3.                              

D. C2H, C4H10, C2H5OH.

Câu 7: Chất có liên kết ba trong phân tử là:

A. CH4.           B. C2H4.                 C. C2H2.                 D. C2H6.

Câu 8: Cấu tạo phân tử axetilen gồm:

A. hai liên kết đơn và một liên kết ba.          

B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.

C. một liên kết ba và một liên kết đôi.            

D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.

Câu 9: Chất dùng để kích thích cho quả mau chín là:

A. CH4.                  B. C2H4.             C. C2H2.                 D. C6H6.

Câu 10: Khí metan phản ứng được với:

A. HCl, H2O.         B. HCl, Cl2.           C. Cl2, O2.              D. O2, CO2

Câu 11: Hóa chất dùng để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu được khí metan tinh khiết là 

A. dung dịch brom.                      

B. dung dịch phenolphtalein.

C. dung dịch axit clohidric.          

D. dung dịch nước vôi trong.

Câu 12: Dãy chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon?

A. C2H6O, C2H4O2, C6H12O6 .                        B. C2H4O2, Na2CO3, C2H4.

C. CH4, C2H2, C6H6.                                       D. CO2, CH4, C2H4O2.

Câu 13: Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là 

A. CO, H2.                                                     B. Cl2, CO2.

C. CO, CO2.                                                   D. Cl2, CO.

Câu 14: Cho 21 gam   MgCO3 tác dụng với một   lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là 

A. 0,50 lít.                                                      B. 0,25 lít.

C. 0,75 lít.                                                      D. 0,15 lít.

Câu 15: Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 

Tham Khảo Thêm:  Bài 7 Hóa Học 9 New SGK 2023

A. chu kỳ 3, nhóm II.                B. chu kỳ 3, nhóm III. 

C. chu kỳ 2, nhóm II.                 D. chu kỳ 2, nhóm III.

B. Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Viết các phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng.

b/ Đốt cháy axetilen.

c/ Cho axetilen tác dụng với lượng dư dung dịch brom.

d/ Trùng hợp etilen.

Câu 2: (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít etilen. Hãy tính thể tích khí oxi và thể tích không khí cần dùng cho phản ứng, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí (các thể tích khí đo ở đktc). 

Câu 3: (3,0 điểm) Khi cho hỗn hợp khí metan và etilen ở (đktc) đi qua bình đựng dung dịch brom, thì lượng brom tham gia phản ứng là 8g. 

a/ Khí nào ở trên đã phản ứng với dung dịch brom? 

b/ Khối lượng khí đó đã phản ứng là bao nhiêu? 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Phần ITrắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

A

D

C

C

D

C

A

B

C

A

A

A

B

B

Câu 5. 

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

CH4 + 2O2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)CO2 + 2H2O

0,01                       0,01             mol

VCO2 = 0,01.22,4 = 0,224 lít.

Câu 6: 

Loại A, B, C do các chất NaHCO3; Na2CO3; CaCO3 đều là muối cabonat (thuộc loại hợp chất vô cơ).

Câu 11: 

Sử dụng một lượng dư dung dịch brom, khí etilen phản ứng bị giữ lại, còn metan không phản ứng thoát ra khỏi dung dịch thu được metan tinh khiết.

C2H4 + Br2 → C2H4Br2.

Câu 13:

CO + CuO Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1) Cu + CO2

H2 + CuO Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)Cu + H2O

Câu 14:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

0,25  →   0,5                    mol

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 15:

X có 3 lớp electron → X thuộc chu kì 3;

Lớp ngoài cùng của X có 3 electron → X thuộc nhóm III.

Phần II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 1: 

a/ CH4 + Cl2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)CH3Cl + HCl

b/ 2C2H2 + 5O2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1) 4CO2 + 2H2O

c/ CH ≡ CH + 2Br2 → Br2CH – CHBr2

d/ nCH= CH2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)( − CH2 − CH− )n

Câu 2: 

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

C2H4 + 3O2Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)2CO2+ 2H2O

0,25 → 0,75 mol

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Câu 3:

a/ Khi cho hỗn hợp metan và etilen qua bình đựng dung dịch brom chỉ có etilen phản ứng.

b/ Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 9 năm 2022 có đáp án (Đề 1)

Phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

0,05 ← 0,05 mol

Khối lượng etilen: m = 0,05.28 = 1,4 gam.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 2

Môn: Hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần tự luận

Câu 1: (1,5 điểm) Viết 3 phương trình phản ứng điều chế glucozo.

Câu 2: (1,5 điểm) Để xác minh đường gluocozo (thường có trong nước tiểu của người bệnh đái đường) người ta chọn thuốc thử nào? Viết phương trình hóa học để minh họa.

Câu 3: (2 điểm) Khi đốt cháy cùng số mol các khí: CH4, C2H4, C3H4, C4H4. Tính tỉ lệ theo thể tích của khí oxi cần dùng để đốt cháy mỗi chất (đo cùng điều kiện).

Câu 4: (2,5 điểm) Xà phòng hóa hoàn toàn 964,2g một loại chất béo thuộc dạng (RCOO)3C3H5, cần vừa đủa 130g NaOH. Tính khối lượng muối của axit hữu cơ thu được (cho H=1, C=12, O=16, Na=23).

Câu 5: (2,5 điểm) Nhúng một thanh sắt vào dung dịch CuSO4 sau một thời gian lấy thanh sắt ra khổi dung dịch cân lại thấy nặng thêm 0,8g. Khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu là bao nhiêu gam (Cu=64, Fe=56)?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

Từ saccarozo: C12H22O11 + H2O H2SO4→ 2C6H12O6

Từ tinh bột: (C6H10O5)n + nH2O H2SO4→ nC6H12O6

Từ xenlulozo: (C6H10O5)n + nH2O H2SO4→ nC6H12O6

Câu 2:

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Ag2O + C6H12O6 NH3→ C6H12O7 + 2Ag

Câu 3:

CH4 + 2O2 to→ CO2 + 2H2O

C2H4 + 3O2 to→ 2CO2 + 2H2O

C3H4 + 4O2 to→ 3CO2 + 2H2O

C4H4 + 5O2 to→ 4CO2 + 2H2O

Tỉ lệ thể tích oxi cần dùng lần lượt: 2:3:4:5.

Câu 4:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH to→ C3H5(OH)3 + 3RCOONa
Đề thi Học kì 2 Hóa học 9 chọn lọc, có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án

Dùng định luật bảo toàn khối lượng:

Khối lượng chất béo + khối lượng NaOH = Khối lượng C3H5(OH)3 + khối lượng muối của axit hữu cơ.

=> Khối lượng muối = 964,2 + 130 – 99,67 = 994,5 gam.

Câu 5:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Theo phương trình cứ 56 gam Fe tan vào dung dịch thì có 64 gam Cu tách ra khỏi dung dịch. Thanh Fe tăng khối lượng nên khối lượng dung dịch phải giảm đi đúng bằng khối lượng thanh Fe tăng lên.

Vậy khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam → khối lượng dung dịch giảm so với ban đầu 0,8 gam.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 Học kì 2

Môn: Hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần tự luận

Câu 1: (3 điểm) Phát biểu sự biến đổi tính phi kim trong một chu kì và trong nhóm của các nguyên tố hóa học.

Câu 2: (3 điểm) Đốt cháy 4,6 g chất hữu cơ Y thu được 8,8 g CO2 và 5,4 g H2O.

Xác định sự có mặt của các nguyên tố trong Y (H = 1, C = 12, O = 16).

Câu 3: (4 điểm) Khi đốt cháy hào toàn hidrocacbon X sinh ra tỉ lệ số mol CO2 và H2O là 2: 1.

a) Tìm công thức đơn giản nhất của X.

b) Lập công thức phân tử của X. Biết khối lượng mol của X bằng 78 g (H=1, C=12, O=16).

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

Trong một chu kì theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần.

Trong một nhóm theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.

Câu 2:

mC = 8,8×12/44 = 2,4 gam; mH = 5,4×2/18 = 0,6 gam

mC + mH bé hơn khối lượng chất chất hữu cơ đem phân tích vậy sản phẩm tạo ra có oxi.

Kết luận chất hữu cơ Y có các nguyên tố cacbon, hidro và oxi.

Câu 3:

Tỉ lệ số mol CO2 và H2O là 2: 1 => nC : nH = 1: 1.

a) Công thức đơn giản nhất của X là CH.

b) Công thức phân tử của Y là (CH)n

M = 13n = 78. Suy ra n = 6. Công thức phân tử là C6H6

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Hóa Học lớp 9 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Top 40 Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 1 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Loạt bài Đề thi Hóa lớp 9 năm học 2022 – 2023 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi Hóa học lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
500 bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có lời giải – VietJack.com

500 bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 9 có lời giải.

Phần dưới tổng hợp trên 500 bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp 9 chọn lọc, có lời giải chi tiết đầy đủ câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập. Hi vọng với loạt bài này sẽ giúp học sinh có thêm bài tập tự luyện từ đó học tốt môn Hóa học lớp 9 hơn.

Mục lục trắc nghiệm Hóa học 9

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Tính chất hóa học của axit
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Tính chất hóa học của axit (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 4 (có đáp án): Một số axit quan trọng
 • Trắc nghiệm Bài 4 (có đáp án): Một số axit quan trọng (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 5 (có đáp án): Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Trắc nghiệm Bài 5 (có đáp án): Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ
 • Trắc nghiệm Bài 7 (có đáp án): Tính chất hóa học của bazơ (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng
 • Trắc nghiệm Bài 8 (có đáp án): Một số bazơ quan trọng (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối
 • Trắc nghiệm Bài 9 (có đáp án): Tính chất hóa học của muối (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 10 (có đáp án): Một số muối quan trọng
 • Trắc nghiệm Bài 10 (có đáp án): Một số muối quan trọng (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học
 • Trắc nghiệm Bài 11 (có đáp án): Phân bón hóa học (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 12 (có đáp án): Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
 • Trắc nghiệm Bài 13 (có đáp án): Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Tham Khảo Thêm:  Cau Hoi Trac Nghiem Hoa 9 Xem ngay 2023

Chương 2: Kim loại

 • Trắc nghiệm Bài 15 (có đáp án): Tính chất vật lí của kim loại
 • Trắc nghiệm Bài 15 (có đáp án): Tính chất vật lí của kim loại (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 16 (có đáp án): Tính chất hóa học của kim loại
 • Trắc nghiệm Bài 16 (có đáp án): Tính chất hóa học của kim loại (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 17 (có đáp án): Dãy hoạt động hóa học của kim loại
 • Trắc nghiệm Bài 17 (có đáp án): Dãy hoạt động hóa học của kim loại (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 18 (có đáp án): Nhôm
 • Trắc nghiệm Bài 18 (có đáp án): Nhôm (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 19 (có đáp án): Sắt
 • Trắc nghiệm Bài 19 (có đáp án): Sắt (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 20 (có đáp án): Hợp kim sắt: Gang, thép
 • Trắc nghiệm Bài 20 (có đáp án): Hợp kim sắt: Gang, thép (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 21 (có đáp án): Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
 • Trắc nghiệm Bài 21 (có đáp án): Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn (phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 22 (có đáp án): Luyện tập chương 2: Kim loại
 • Trắc nghiệm Bài 24 (có đáp án): Ôn tập học kì 1

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 25 (có đáp án): Tính chất của phi kim
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 25 (có đáp án): Tính chất của phi kim (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 26 (có đáp án): Clo
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 26 (có đáp án): Clo (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 27 (có đáp án): Cacbon
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 27 (có đáp án): Cacbon (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 28 (có đáp án): Các oxit của cacbon
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 28 (có đáp án): Các oxit của cacbon (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 29 (có đáp án): Axit cacbonic và muối cacbonat
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 29 (có đáp án): Axit cacbonic và muối cacbonat (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 30 (có đáp án): Silic. Công nghiệp silicat
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 30 (có đáp án): Silic. Công nghiệp silicat (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 31 (có đáp án): Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 31 (có đáp án): Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 32 (có đáp án): Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 34 (có đáp án): Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 34 (có đáp án): Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 35 (có đáp án): Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 35 (có đáp án): Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 36 (có đáp án): Metan
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 36 (có đáp án): Metan (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 37 (có đáp án): Etilen
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 37 (có đáp án): Etilen (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 38 (có đáp án): Axetilen
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 38 (có đáp án): Axetilen (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 39 (có đáp án): Benzen
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 39 (có đáp án): Benzen (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 40 (có đáp án): Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 40 (có đáp án): Dầu mỏ và khí thiên nhiên (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 41 (có đáp án): Nhiên liệu
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 41 (có đáp án): Nhiên liệu (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 42 (có đáp án): Luyện tập chương 4 : Hiđrocacbon – Nhiên liệu

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 (có đáp án): Rượu etylic
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 (có đáp án): Rượu etylic (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 45 (có đáp án): Axit axetic
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 45 (có đáp án): Axit axetic (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 46 (có đáp án): Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 46 (có đáp án): Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 47 (có đáp án): Chất béo
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 47 (có đáp án): Chất béo (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 48 (có đáp án): Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 50 (có đáp án): Glucozơ (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 51 (có đáp án): Saccarozơ
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 51 (có đáp án): Saccarozơ (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 52 (có đáp án): Tinh bột và xenlulozơ
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 52 (có đáp án): Tinh bột và xenlulozơ (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 53 (có đáp án): Protein
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 53 (có đáp án): Protein (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 54 (có đáp án): Polime
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 54 (có đáp án): Polime (phần 2)
 • Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 56 (có đáp án): Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 1 (có đáp án): Tính chất hóa học của oxit

Câu 1: Oxit bazơ không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Một số oxit bazơ tác dụng được với nước ở điều kiện thường.

B. Oxit bazơ tác dụng được với dung dịch axit.

C. Oxit bazơ tác dụng được với tất cả kim loại.

D. Một số oxit bazơ tác dụng được với oxit axit.

Câu 2: Dãy các chất tác dụng được với oxit bazơ Na2O là:

A. H2O, SO2, HCl

B. H2O, CO, HCl

C. H2O, NO, H2SO4

D. H2O, CO, H2SO4

Câu 3: Tính chất hóa học của oxit axit là

Tham Khảo Thêm:  Lý Thuyết Hóa 9 Hk1 New 2023

A. tác dụng với nước.

B. tác dụng với dung dịch bazơ.

C. tác dụng với một số oxit bazơ.

D. cả 3 đáp án trên.

Câu 4: Oxit axit có thể tác dụng được với

A. oxit bazơ

B. nước

C. bazơ

D. cả 3 hợp chất trên

Câu 5: Cho các oxit bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit bazơ tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6: Oxit nào sau đây phản ứng với nước ở điều kiện thường?

A. Al2O3.

B. CuO.

C. Na2O.

D. MgO.

Câu 7: Trong những dãy oxit sau, dãy gồm những chất tác dụng được với nước để tạo ra dung dịch kiềm là:

A. CuO, CaO, Na2O, K2O.

B. CaO, Na2O, K2O, BaO.

C. CuO, Na2O, BaO, Fe2O3.

D. PbO, ZnO, MgO, Fe2O3.

Câu 8: Dãy các chất nào tác dụng được với nước?

A. SO2, CO2, Na2O, CaO

B. NO,CO, Na2O, CaO

C. SO2, CO2, FeO, CaO

D. NO, CO, Na2O, FeO

Câu 9: Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2). Dùng dung dịch nào sau đây để tách được những tạp chất ra khỏi CO?

A. Dung dịch HCl.

B. Dung dịch Ca(OH)2.

C. Dung dịch H2SO4.

D. Dung dịch NaCl.

Câu 10: Cho 15,3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Công thức của oxit trên là

A. Na2O.

B. CaO.

C. BaO.

D. K2O.

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 10 gam MgO cần dùng vừa đủ 400 ml dung dịch HCl aM thu được dung dịch X. Giá trị của a là

A. 1,50M.

B. 1,25M.

C. 1,35M.

D. 1,20M.

Câu 12: 0,05 mol FeO tác dụng vừa đủ với:

A. 0,02mol HCl.

B. 0,1mol HCl.

C. 0,05mol HCl.

D. 0,01mol HCl.

Câu 13: Hòa tan 4,88 gam hỗn hợp A gồm MgO và FeO trong 200 ml dung dịch H2SO4 0,45M loãng thì phản ứng vừa đủ, thu được dung dịch

B. Phần trăm khối lượng của MgO trong A là

A. 59,02%.

B. 61,34%.

C. 40,98%.

D. 38,66%.

Câu 14: Cho 20 gam hỗn hợp Na2O và CuO tác dụng hết với 3,36 lít SO2(đktc). Sau phản ứng thấy thu được một chất rắn không tan. Thành phần phần trăm theo khối lượng của 2 oxit trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 46,5% và 53,5%

B. 53,5% và 46,5%

C. 23,25% và 76,75%

D. 76,75% và 23,25%

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 53,6 gam hỗn hợp A gồm (FeO, CuO) cần dùng vừa đủ 500 ml dung dịch H2SO4 1,4M (D = 1,2g/ml) thu được dung dịch X. Giả thiết thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể. Nồng độ phần trăm của muối FeSO4 trong dung dịch X là

A. 7,04%.

B. 6,06%.

C. 9,30%.

D. 6,98%.

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 2 (có đáp án): Một số oxit quan trọng

Câu 1: Khi cho CaO vào nước thu được

A. dung dịch CaO.

B. dung dịch Ca(OH)2.

C. chất không tan Ca(OH)2.

D. cả B và C.

Câu 2: Ứng dụng nào sau đây không phải của canxi oxit?

A. Công nghiệp sản suất cao su

B. Sản xuất thủy tinh.

C. Công nghiệp xây dựng, khử chua cho đất.

D. Sát trùng diệt nấm, khử độc môi trường.

Câu 3: Hóa chất nào sau đây dùng để khử chua đất trong công nghiệp?

A. CaCO3.

B. MgCO3.

C. NaCl.

D. CaO.

Câu 4: Canxi oxit có thể tác dụng được với những chất nào sau đây?

A. H2O, CO2, HCl, H2SO4.

B. CO2, HCl, NaOH, H2O.

C. Mg, H2O, NaCl, NaOH.

D. CO2, HCl, NaCl, H2O.

Câu 5: Các oxit tác dụng được với nước là

A. PbO2, K2O, SO3.

B. BaO, K2O, SO2.

C. Al2O3, NO, SO2.

D. CaO, FeO, NO2.

Câu 6: Để nhận biết hai chất rắn màu trắng CaO và P2O5 ta dùng:

A. nước và quỳ tím.

B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch KOH.

D. quỳ tím khô.

Câu 7: BaO tác dụng được với các chất nào sau đây?

A. H2O, NO, KOH.

B. NaOH, SO3, HCl.

C. P2O5, CuO, CO.

D. H2O, H2CO3, CO2.

Câu 8: Lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng được với:

A. Nước, sản phẩm là bazơ.

B. Axit, sản phẩm là bazơ.

C. Nước, sản phẩm là axit.

D. Bazơ, sản phẩm là axit.

Câu 9: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống (CaO), nếu hiệu suất là 85%?

A. 308,8 kg.

B. 388,8 kg.

C. 380,8 kg.

D. 448,0 kg.

Câu 10: Từ 10 kg đá vôi ( không lẫn tạp chất) điều chế được bao nhiêu kg vôi sống, biết rằng hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%?

Câu 11: Hòa tan 0,56 gam CaO vào 800 ml nước thu được dung dịch nước vôi trong có nồng độ mol là

A. 0,15M.

B. 0,0125M.

C. 0,015M.

D. 0,0025M.

Câu 12: Để nhận biết hai khí SO2 và O2 ta dùng

A. quỳ tím ẩm.

B. dung dịch Ca(OH)2.

C. dung dịch Ba(OH)2.

D. cả A, B, C đều đúng.

Câu 13: Khí X là một khí có mùi hắc, khi dẫn khí X vào dung dịch nước vôi trong thì xuất hiện vẩn đục. Hỏi khí X là khí nào?

A. CO2

B. SO2

C. H2

D. H2S

Câu 14: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4). Nồng độ mol của dung dịch axit thu được là

A. 0,1M.

B. 0,4M.

C. 0,5M.

D. 0,6M.

Câu 15: Hòa tan hết m gam SO3 vào nước thu được 98 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 12,5%. Khối lượng m gam SO3 là:

A. 20g

B. 15g

C. 25g

D. 10g

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

 • Giải bài tập Hóa học 9
 • Giải sách bài tập Hóa 9
 • Đề thi Hóa học 9
 • Wiki 200 Tính chất hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng hóa học quan trọng

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Related Articles

Back to top button