Hoa lop 9

Phan Phoi Chuong Trinh Hoa 9 New 2023Phân phối chương trình Hóa học 9 giảm tải theo công văn 4040

Phân phối chương trình Hóa học 9 giảm tải theo công văn 4040

——————————————————————————————————————————————

Tuần

Tiết

Tên bài

Nội dung giảm tải

TBDH

1

1,2

Ôn tập đầu năm

Phụ lục căn bản hóa học,

Đề KSCLĐN

CHƯƠNG 1 : CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

2

3

4

Chủ đề: Oxit

(Tích hợp nội dung bài 1,2,5)

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit (Các nội dung luyện tập phần oxit)

Bài 2:

–  Mục A. I. Canxi oxit có những tính chất nào

– Mục B. I. Lưu huỳnh đioxit có những tính chất nào.

(Tự học có hướng dẫn)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của oxit và hợp chất.

3

5

6

Chủ đề: Axit

(Tích hợp nội dung bài 3,4,5)

Bài 3: Tính chất hóa học của axit

Bài4: Một số axit quan trọng

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit (Các nội dung luyện tập phần axit)

Bài 4:

–  Mục A. Axit clohiđric;

–  Mục B. II. 1. Axit sunfuric loãng có tính chất hóa học của axit.

(Tự học có hướng dẫn)

Bài tập 4* (Không yêu cầu HS làm)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của axit và hợp chất.

4

7

8

   

5

9

Bài 6: Thực hành : Tính chất hóa học của oxit và axit

Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình

10

Ôn tập oxit, axit

Phiếu học tập, Bài tập

6

11

12

Chủ đề: Bazơ

(Tích hợp nội dung bài 7,8)

Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Bài 8:

–  Mục A. II. Tính chất hóa học của NaOH

–  Mục B. I. 2 Tính chất hóa học của Ca(OH)2

(Tự học có hướng dẫn)

– Mục B. II. Phần hình vẽ thang pH

(Không yêu cầu hoc sinh hoc phần hình vẽ thang pH)

– Bài tập 2 (Không yêu cầu HS làm)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của bazơ và hợp chất

7

13

14

Chủ đề: Muối

(Tích hợp nội dung bài 9 và bài 10)

Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Bài 10 : Một số muối quan trọng

Bài 9: Bài tập 6* (Không yêu cầu HS làm)

Bài 10: Mục II. Muối kali nitrat

(Học sinh tự đọc)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của muối.

8

15

16

 Bài 11: Phân bón hóa học

Mục I. Những nhu cầu của cây trồng

(Học sinh tự đọc)

Bài tập 2* (Không yêu cầu HS làm)

CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu,

9

17

Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Bài tập 4* (Không yêu cầu HS làm)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu

18

Bài 13: Luyện tập chương 1

Phiếu học tập, Bài tập

10

19

Bài 14: Thực hành : Tính chất hóa học của bazơ và muối

Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình

20

Kiểm tra giữa kì I

Ma trận đề , đề kiểm tra, đáp án

CHƯƠNG 2 : KIM LOẠI

11

21

22

Tính chất của kim loại – Dãy hoạt động hóa học của kim loại

(Tích hợp nội dung bài 15, 16, 17)

Bài 15: Tính chất vật lí của kim loại

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bài 15: Thí nghiệm tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt của kim loại

(Không yêu cầu thực hiện thí nghiệm)

Bài 16: Bài tập 7*

Tham Khảo Thêm:  Tính Chất Vật Lí Của Kim Loại Hóa 9 New SGK 2023

(Không yêu cầu HS làm)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của kim loại.

12

23

24

Bài 18: Nhôm

Hình 2.14: Sơ đồ bể điện phân nhôm oxit nóng chảy (Học sinh tự đọc)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của nhôm.

13

25

Bài 19: Sắt

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, dụng cụ và hóa chất TN về tính chất của sắt.

26

Bài 20: Hợp kim sắt : Gang, thép

Các loại lò sản xuất gang, thép

(Học sinh tự đọc)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu

14

27

Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

28

Bài 22: Luyện tập chương 2

Bài tập 6* (Không yêu cầu HS làm)

Phiếu học tập, bài tập

15

29

Bài 23: Thực hành : Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình

CHƯƠNG 3 : PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

30

Tính chất của phi kim. Clo.

(Tích hợp nội dung bài 25, 26)

Bài 25: Tính chất của phi kim

Bài 26: Clo

Bài 26: Mục IV.2. Điều chế clo trong công nghiệp (Học sinh tự đọc)

CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

16

31

32

Cacbon và hợp chất của cacbon

(Tích hợp nội dung bài 27, 28, 29)

Bài 27: Cac bon

Bài 28: Các oxit của cac bon

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 27: Mục III. ứng dụng của cacbon (Tự đọc có hướng dẫn)

Bài 29: Mục III. Chu trình của cacbon trong tự nhiên (Học sinh tự đọc)    ’

CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

17

33

34

18

35

Ôn tập học kỳ I

Phiếu học tập, Bài tập

36

Kiểm tra cuối kỳ I

Ma trận đề , đề kiểm tra, đáp án

HỌC KỲ II

CHƯƠNG 3 : PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (Tiếp theo)

19

37

Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat

Mục III.3.b. Các công đoạn chính (Không yêu cầu viết các phương trình hóa học)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

38

Bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

–  Mục III. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

– Mục VI. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

(Học sinh tự đọc)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, bảng Tuần hoàn.

20

39

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

– Mục 1.3.b. Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

– Mục 1.3.b. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

(Không yêu cầu ôn tập và làm các bài tập liên quan đến sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

Phiếu học tập, Bài tập

40

Bài 33: Thực hành : Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng.

Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

21

41

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

42

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

22

43

Bài 36: Metan

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

44

Bài 37: Etilen

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

23

45

Bài 38: Axetilen

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

 

Bài 39: Benzen

Học sinh tự đọc

46

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Mục III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam (Tự đọc có hướng dẫn)

CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

Tham Khảo Thêm:  Sách Hóa 9 Pdf New 2023

24

47

Bài 41: Nhiên liệu

 

CNTT : Tư liệu thực tiễn

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

48

Bài 42: Luyện tập chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu

Mục I; II.3 (các nội dung liên quan tới benzen)

(Không yêu cầu ôn tập và làm các bài tập liên quan tới benzen)

Phiếu học tập, Bài tập

25

49

Bài 43: Thực hành : Tính chất hóa học của hiđrocacbon

Thí nghiệm 3: Tính chất vật lí của benzen (Không yêu cầu thực hiện thí nghiệm)

Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình

50

Ôn tập chương 4

Phiếu học tập, Bài tập

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON . POLIME

26

51

Bài 44: Rượu Etylic

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

52

Bài 45: Axit axetic

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

27

53

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

SGK, SGV, giáo án, tài liệu, phiếu học tập.

54

Bài 47: Chất béo

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

28

55

Bài 48: Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Hệ thống kiến thức, phiếu học tập, bài tập

56

Bài 49: Thực hành : Tính chất của rượu và axit

Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình

29

57

Ôn tập kiểm tra

Phiếu học tập, Bài tập

58

Kiểm tra giữa kì II

Ma trận đề , đề kiểm tra, đáp án

30

59

Chủ đề: Glucozơ. Saccarozơ

(Tích hợp nội dung bài 50,51)

Bài 50: Glucozơ

Bài 51: Saccarozơ

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

CNTT: Hình ảnh thực tiễn

60

31

61

Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

CNTT: Hình ảnh thực tiễn

62

Bài 53: Protein

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

CNTT: Hình ảnh thực tiễn

32

63

Bài 54: Polime

Mục II. ứng dụng của polime

(Học sinh tự đọc)

SGK, SGV, giáo án, tài liệu.

64

Bài 55: Thực hành : Tính chất của gluxit

Dụng cụ và  hóa chất, Phiếu tường trình

33

65

66

Bài 56: Ôn tập cuối năm

Phần II – Hóa hữu cơ:

–  Mục I. Kiến thức cần nhớ

– Mục II. Bài tập

(Không yêu cầu ôn tập và làm các bài tập liên quan tới benzen)

Phiếu học tập, Bài tập

34

67

68

35

69

Kiểm tra cuối kỳ II

Ma trận đề , đề kiểm tra, đáp án

70

Trả, sửa bài kiểm tra

                                                                         ………, ngày……….., tháng…., năm…..

Phân phối chương trình môn Hóa học 9 năm 2022 – 2023

Phân phối chương trình môn Hóa học 9 năm 2022

Kế hoạch dạy học môn Hóa học 9 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và phân phối thời gian kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Phân phối chương trình môn Hóa 9 năm 2022 – 2023 gồm 74 tiết, giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Bên cạnh đó quý thầy cô tham khảo thêm kế hoạch dạy học môn Vật lí 9. Vậy sau đây là Kế hoạch dạy học môn Hóa học 9, mời các bạn cùng tải tại đây.

Phân phối chương trình môn Hóa học 9 năm 2022 – 2023

Cả năm: 37 tuần x 2 tiết/tuần = 74 tiết

Học kì I: 19 tuần x 2 tiết/tuần = 38 tiết

Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Giảm tải

HỌC KÌ I

1

1

Ôn tập đầu năm.

Chương 1: CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

2

Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.

2

3

Một số oxit quan trọng.

4

Một số oxit quan trọng (tiếp theo).

3

5

Tính chất hoá học của axit.

6

Một số axit quan trọng.

Phần A. Axit clohiđric (HCl) Không dạy, Giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc lại tính chất chung của axit (trang 12, 13)

Không yêu cầu học sinh làm Bài tập 4

4

7

Một số axit quan trọng (tiếp theo).

8

Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit.

5

9

Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit.

10

Kiểm tra viết.

6

11

Tính chất hoá học của bazơ.

12

Một số bazơ quan trọng (phần A).

7

13

Một số bazơ quan trọng (phần B).

Hình vẽ thang Ph: Không dạy, vì SGK in không đúng với màu thực tế; Không yêu cầu học sinh làm bài tập 2

14

Tính chất hoá học của muối.

8

*

Tính chất hoá học của muối (tiếp theo).

Không yêu cầu học sinh làm bài tập 6

15

Một số muối quan trọng.

Mục II. Muối Kali nitrat (KNO3) không dạy

9

16

Phân bón hoá học.

Mục I. Những nhu cầu của cây trồng không dạy, vì đã dạy ở môn Sinh học

17

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.

10

18

Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ.

19

Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối.

11

20

Kiểm tra viết.

Chương 2: KIM LOẠI

21

Tính chất vật lý của kim loại.

Thí nghiệm tính dẫn điện, Thí nghiệm tính dẫn nhiệt không dạy, vì đã dạy ở môn Vật lý

12

22

Tính chất hoá học của kim loại.

Không yêu cầu học sinh làm bài tập 7.

23

Dãy hoạt động hóa học của kim loại.

13

24

Nhôm.

Không dạy Hình 2.14

25

Sắt.

14

26

Hợp kim sắt: Gang, thép.

Không dạy về các loại lò sản xuất gang, thép

27

Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.

15

28

Luyện tập chương 2: Kim loại.

Không yêu cầu học sinh làm bài tập 6

29

Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt.

16

Chương 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

30

Tính chất chung của phi kim.

31

Ôn tập học kì I.

17

*

Ôn tập học kì I.

32

Kiểm tra học kì I.

18

33

Clo.

34

Clo (tiếp theo)

19

35

Cacbon

36

Các oxit của cacbon

HỌC KÌ II

20

37

Axit cacbonic và muối cacbonat

38

Silic Công nghiệp Silicat.

Các công đoạn chính không dạy các phương trình hóa học

21

39

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Không dạy các nội dung liên quan đến lớp electron

40

Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp theo).

Không yêu cầu học sinh làm bài tập 2

22

41

Luyện tập chương 3.

42

Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng.

23

Chương 4: HIĐROCACBON NHIÊN LIỆU

43

Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

44

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.

24

45

Metan.

46

Etilen.

25

47

Axetilen.

*

Luyện tập.

26

48

Kiểm tra viết.

49

Benzen.

27

50

Dầu mỏ và khí thiên nhiên.

51

Nhiên liệu

28

52

Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon Nhiên liệu.

53

Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon.

29

Chương 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

54

Rượu etylic.

55

Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.

30

56

Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (TT).

57

Chất béo.

31

58

Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo.

*

Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo.

32

59

Thực hành: Tính chất của rượu và axit.

60

Kiểm tra viết

33

61,62

Glucozơ – Saccarozơ

Dạy gộp 02 bài như bài 52 và không hạn chế số tiết

34

63

Tinh bột và xenlulozơ.

64

Ôn tập: Học kì II

35

65

Ôn tập: Học kì II (tiếp theo)

66

Kiểm tra học kì II

36

67

Protein.

68

Polime.

Mục II. Ứng dụng của Polime: Không dạy, giáo viên hướng dẫn học sinh tự đọc thêm

37

69

Polime (tiếp theo).

70

Thực hành: Tính chất của gluxit.

Tham Khảo Thêm:  Giải Bài Tập Hóa 9 Mối Liên Hệ Giữa Etilen Update 2023

Related Articles

Back to top button