Hoa lop 9

Oxi Hóa 9 2 Gam Ancol Etylic Update 2023Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng thu được 13 …

Contents

Tham Khảo Thêm:  Bài 5 Trang 21 Hóa 9 New SGK 2023

Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng thu được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit (Miễn phí)

Câu hỏi:


18/06/2019
44,732

Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng thu được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit, axit, ancol dư và nước. Hỗn hợp này tác dụng với Na sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Phần trăm khối lượng ancol đã chuyển hóa thành axit là :

Đáp án B

Hướng dẫn

Theo giả thiết ta có :

Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng thu được 13,2 gam hỗn hợp gồm anđehit (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là:

A. 75 gam.

B. 125 gam.

C. 150 gam.

D. 225 gam.

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm –OH) cần vừa đủ V lít khí O2 thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O ( các thể tích khí đo được (đktc). Giá trị của V là:

A. 11,20.

B. 14,56.

C. 4,48.

D. 15,68.

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn a gam C2H5OH thu được 0,2 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn b gam CH3COOH thu được 0,2 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH có xúc tác là H2SO4 đặc và đun nóng ( giả sử hiệu suất phản ứng là 100%) thì thu được số gam ete là:

Tham Khảo Thêm:  Hóa Lớp 9 Bài 49 Xem ngay 2023

A. 8,8 gam.

B. 17,6 gam

C. 4,4 gam.

D. 13,2 gam.

Câu 4:

Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là:

A. 60.

B. 58.

C. 30.

D. 48.

Câu 5:

Cho 2,84 gam một hỗn hợp gồm 2 ancol no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ thu được 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 điều kiện chuẩn.Vậy V có giá trị là:

A. 0,672

B. 0,896

C. 1,12

D. 1,344

Câu 6:

Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích là VCO2 : VH2O = 7 : 10. Vậy công thức của hai ancol là:

A. C2H5OH và C3H7OH

B. CH3OH và C3H7OH

C. CH3OH và C2H5OH

D. C3H5OH và C4H7OH

Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun … – Hamchoi.vn

Oxi hoá 9,2 gam ancol etylic bằng CuO đun nóng thu được 13,2 gam…

Đáp án C

Theo giả thiết ta có:

nOpu=nCuO=13,29,216=,25mol;nH2=3,3622,4=,15mol.

Phương trình phản ứng:

    CH3CH2OH+CuOCH3CHO+H2O+Cu1mol:      x           x                     x                   x    CH3CH2OH+2CuOCH3COOH+H2O+2Cu2mol:     y                2y             y             →    y    2CH3CH2OH+2Na2CH3CH2ONa+H23mol:    z                                                             ,5z      2CH3COOH+2Na2CH3COONa+H24mol:          y                                                   ,5y       2H2O+2Na2NaOH+H25mol: x+y                                  ,5x+y

Theo các phương trình phản ứng và giả thiết ta có:

x+y+z=,2,5y+,5z+,5x+,5y=,15x+2y=,25x=,05y=,1z=,05

Vậy phần trăm khối lượng ancol bị oxi hóa là:

,1+,05,2.100%=75%.

Related Articles

Back to top button