Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ I, lớp KTDNC/35, khóa 36 và khóa 37 năm học 2013 – 2014

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1, HỌC KỲ I, LỚP KTDNC/35, KHÓA 36 VÀ KhÓA 37- NĂM HỌC 2013 – 2014

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  Q BÌNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

              Số:  16/TB-TCKT Đồng Hới, ngày  10  tháng  01 năm 2014

 

THÔNG BÁO

 Kế hoạch thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ I,

Lớp KTDNC/35, Khóa 36 và Khóa 37- Năm học 2013 – 2014

Kính gửi:                    Các đơn vị trong trường

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp KTDN C/35, Khóa 36 và khóa 37, hệ chính quy, nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ I, năm học 2013-2014 như sau:

1.      Lịch thi, địa điểm thi và phân công giáo viên coi thi

– Lịch thi và phân công giáo viên coi thi của 28 học phần như sau:

TT

Tên học phần

Thời gian thi

Khóa

SL phòng thi

Phân công GV coi thi

Kế toán

TC-KT

Cơ bản

TH-NN

1

Kế toán doanh nghiệp 2

7h30, 10/02/2014

 K 36 và DNC/35

04

2

2

3

1

2

Giáo dục chính trị (*)

K 37 và DNC/36

03

1

2

2

1

3

KTDN 3 (Ngành KTDN)

KTDN 3 (Ngành KTTH)

7h30, 12/02/2014

 K 36 và DNC/35

04

2

2

3

1

4

Tin học cơ sở

K 37 và DNC/36

03

2

1

2

1

Nhập môn tin học (*)

THUD -K37

5

TCDN1 (Ngành KTDN);

TC HCSN (Ngành KTTH) (*)

7h30, 14/02/2014

 K 36 và DNC/35

04

2

2

3

1

6

Soạn thảo văn bản

K 37 và DNC/36

03

2

1

2

1

7

TCDN2 (Ngành KTDN);

TCDN (Ngành KTTH)

7h30, 17/02/2014

 K 36 và DNC/35

04

2

2

3

1

8

Anh văn cơ sở

K 37 và DNC/36

03

1

2

2

1

9

TKDN (Ngành KTDN);

KTHCSN (Ngành KTTH)

7h30, 19/02/2014

 K 36 và DNC/35

04

2

2

3

1

10

Lý thuyết thống kê

K 37 và DNC/36

03

2

1

2

1

Cấu trúc máy tính (*)

THUD -K37

11

Quản trị doanh nghiệp

7h30, 21/02/2014

 K 36 và DNC/35

04

2

2

3

1

12

Kinh tế chính trị

K 37 và DNC/36

03

2

1

2

1

Hệ điều hành Windows (*)

THUD -K37

13

KTQT (Ngành KTDN);

KTNS&TCX; (Ngành KTTH)

7h30, 24/02/2014

 K 36 và DNC/35

04

2

2

3

1

14

Lý thuyết hạch toán kế toán

7h30, 24/02/2014

K 37 và DNC/36

03

2

2

2

MS Excel (*)

THUD -K37

01

2

15

Phân tích HĐKD

7h30, 26/02/2014

 K 36 và DNC/35

04

2

2

3

1

16

Lý thuyết Marketing

K 37 và DNC/36

03

2

2

2

MS Word (*)

THUD -K37

01

2

17

Kiểm toán

7h30, 28/02/2014

 K 36 và DNC/35

04

2

2

3

1

18

Kinh tế vi mô

 K 37 và DNC/36

04

2

2

3

1

Lưu ý: Lớp KTDN C/37 (hệ tuyển sinh THCS) thi 03 HP: Anh văn cơ sở, Tin học cơ sở và Giáo dục chính trị)

– Địa điểm thi:

+ Các HP thi lý thuyết: Thi tại Nhà E và nhà D (lớp KTDNC và THƯD/37 thi ghép với phòng thi số 3 của Khóa 37).

+ Riêng HP MS Excel và HP MS Word của lớp THUD/37 thi thực hành tại phòng máy 2.

– Địa điểm giao nhận đề và bài thi: Phòng Khảo thí, ĐBCL&TTr;ĐT.

Giáo viên coi thi có mặt trước 10 phút để thực hiện các thủ tục thi trước khi làm nhiệm vụ.

3. Đề thi

– Các học phần đã có ngân hàng đề, thi theo đề của ngân hàng đề thi.

– 07 HP chưa có ngân hàng đề (gồm các HP có đánh dấu (*) ở trên): Giáo viên trực tiếp giảng dạy ra 04 đề kèm đáp án, đề và đáp án được lãnh đạo Khoa ký duyệt, nộp về trường qua Phòng Khảo thí, ĐBCL&TTr;ĐT trước ngày thi 05 ngày (không bao gồm ngày nghỉ).

4. Công tác chấm thi

– Công tác chấm thi được tổ chức sau 01 ngày kể từ ngày tổ chức thi.

– Thời gian chấm thi quy định cho mỗi học phần là 02 ngày.

5. Tổ chức thực hiện

– Phòng Khảo thí, ĐBCL&TTr;ĐT phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức kỳ thi nghiêm túc đúng quy định, quy chế hiện hành.

– Phòng Đào tạo &CTHS;: Lên Danh sách phòng thi gửi về phòng Khảo thí, ĐBCL&TTr;ĐT chậm nhất là ngày 25/01/2014.

– Phòng Quản trị – Đời sống: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về CSVC cho kỳ thi.

– Phòng Tổ chức-Hành chính phối hợp trong việc sử dụng máy photocoppy.

– Các Khoa, Tổ bộ môn: Lập danh sách cử  giáo viên ra đề thi, coi thi và chấm thi gửi về phòng KT, ĐBCL&TTr;ĐT trước ngày 07/02/2014.

– Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm thông báo kế hoạch thi đến lớp mình phụ trách (Danh sách HS dự thi, Sơ đồ phòng thi được niêm yết tại Bảng tin nhà trường – Phần Phòng Khảo thí, ĐBCL&TTr;ĐT)

Trên đây là toàn bộ kế hoạch thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ I, năm học 2013 – 2014, lớp KTDNC/35, Khóa 36 và Khóa 37, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế.

Nơi nhận:                                                               

– BGH;

– Như Kính gửi;                               

– Lưu: VT; Phòng KT, ĐBCL&TTr;ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Hảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *