Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp

              SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   VÀ XÃ HỘI QUẢNG BÌNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ

                     QUẢNG BÌNH         

                    Số:   208 /QĐ-TCKT                                       Đồng Hới, ngày   26   tháng  4   năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ QUẢNG BÌNH

Căn cứ Quyết định số 3125-QĐ/UB ngày 22 tháng 7 năm 1977 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên, về việc thành lập Trường Trung học Kinh tế Bình Trị Thiên;

Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Bình, về việc đổi tên Trường học;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

          Căn cứ Thông tư số 47/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường trung cấp;

          Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

           Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế tuyển sinh trình độ trung cấp của Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định trước đây của Nhà trường về nội dung Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh và Trưởng các đơn vị trong trường có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị;

- Lưu: VT, ĐT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

 

 ThS. Nguyễn Quang Trường


               

 QUY CHẾ

Tuyển sinh trình độ trung cấp

của Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình

(Ban hành kèm theo Quyết định số  208 /QĐ-TCKT ngày 26 tháng 4 năm 2019

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tuyển sinh trình độ trung cấp, bao gồm: Thời gian và số đợt tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh, chính sách ưu tiên; lệ phí tuyển sinh; điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh; kế hoạch và thông báo tuyển sinh; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo; thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh và Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh; các quy định cụ thể trong công tác tuyển sinh; khen thưởng, kỷ luật; chế độ báo cáo và lưu trữ;

Điều 2. Thời gian và số đợt tuyển sinh

1. Thời gian thực hiện công tác tuyển sinh từ tháng 01 đến tháng 12 hàng năm.

2. Số đợt tuyển sinh và thời gian của từng đợt do Hiệu trưởng quyết định.

Điều 3. Đối tượng tuyển sinh

 1. Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt THPT) và tương đương.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nếu dung ngân sách Nhà nước để đi học) đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, nếu có đủ điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

a) Bảo đảm các điều kiện được quy định tại Khoản 1 điều này;

b) Được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng ý, trừ người nước ngoài;

3. Những người không được tham gia dự tuyển:

a) Không bảo đảm các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 điều này;

b) Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự;

c) Đang trong thời gian thi hành án hình sự;

d) Bị tước quyền dự tuyển hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ 12 tháng tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự tuyển.

Điều 4. Hình thức tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

Điều 5. Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực

Thực hiện theo thực hiện theo phụ lục 01,Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 6. Lệ phí tuyển sinh

1. Thực hiện mức thu theo Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu lệ phí tuyển sinh theo hình thức xét tuyển là 30.000đ/hồ sơ.

2. Miễn lệ phí tuyển sinh cho các đối tượng sau:

a) Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;

b) Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;

c) Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo.

3. Thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh cho Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh cùng với hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Điều 7. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

- Nhận lực: Trường sử dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn trường đến các trường THPT, THCS và các địa phương trong địa bàn tỉnh để tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh; đồng thời hợp tác với các cán bộ tuyển sinh của các trường THPT, THCS trong trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để làm công tác tư vấn tuyển sinh.

- Cơ sở vật chất, thiết bị: Trường phối hợp với các trường THCS, THPT để sử dụng các giảng đường, hội trường để tổ chức tư vấn tuyển sinh.  Tổ chức quảng bá tuyển sinh bằng nhiều hình thức, như: treo pano thông báo tuyển sinh tại trung tâm các huyện hoặc địa bàn đông dân cư; dán thông báo tuyển sinh tại các trường THPT, THCS và UBND xã (phường, thị trấn) trong tỉnh; đồng thời quảng bá hình ảnh, thông báo tuyển sinh trên phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của trường;

Điều 8. Chỉ tiêu, kế hoạch và thông báo tuyển sinh.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Theo Giấy phép hoạt động GDNN từng ngành, nghề đào tạo của Trường do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

2. Kế hoạch tuyển sinh: Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh trong đó xác định về số đợt tuyển sinh, thời gian tuyển sinh của từng đợt, phương án tuyển sinh, kinh phí tuyển sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyển sinh, nhiệm vụ của các đơn vị và cá nhân trong đợt tuyển sinh.

3. Thông báo tuyển sinh: Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, Hiệu trưởng ban hành thông báo tuyển sinh gồm các nội dung chính: chỉ tiêu tuyển sinh, ngành, nghề đào tạo, đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, tiêu chí xét tuyển, hồ sơ dự tuyển, thời hạn nhận hồ sơ và kết thúc, lệ phí tuyển sinh, chế độ quyền lợi của người học...

Điều 9. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết các khiếu nại, tố cáo

1. Thanh tra nội bộ có trách nhiệm thực hiện kế hoạch của Hiệu trưởng về thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh của Trường và Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Trong kỳ tuyển sinh, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh.

3. Trong quá trình học sinh đang theo học nếu có khiếu nại, tố cáo thanh tra nội bộ phải tổ chức thanh tra, kiểm tra hồ sơ của thí sinh và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                            Chương II

                                                 CÁC QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Điều 10. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh

1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (viết tắt là HĐTS) để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh.

2. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS:

a) Thành phần HĐTS:

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;

- Phó chủ tịch: Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng phòng Đào tạo;

- Uỷ viên thường trực: Trưởng phòng Đào tạo hoặc Phó Trưởng phòng Đào tạo;

- Các uỷ viên: Trưởng các phòng, khoa và các đơn vị có liên quan.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS:

- Tổ chức triển khai các phương án tuyển sinh đã lựa chọn;

- Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh;

- Thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh theo quy định;

- Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

- Báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình.

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS:

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của Trường; báo cáo Hiệu trưởng tình hình thực hiện và kết quả công tác tuyển sinh của Trường sau mỗi lần tuyển sinh;

- Thành lập Ban Thư ký HĐTS để triển khai công tác tuyển sinh;

- Ban hành các văn bản có liên quan đến công tác tuyển sinh;

- Báo cáo Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về công tác tuyển sinh của trường.

d) Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐTS: Thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch HĐTS phân công và thay mặt Chủ tịch HĐTS giải quyết công việc khi được Chủ tịch HĐTS uỷ quyền.

3. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký HĐTS:

a) Thành phần Ban Thư ký HĐTS gồm:

- Trưởng ban do Uỷ viên thường trực HĐTS kiêm nhiệm và có quyền hạn, nhiệm vụ sau:

+ Điều hành hoạt động của Ban Thư ký HĐTS theo nhiệm vụ tại Điểm b của khoản này;

+ Xây dựng kế hoạch, thông báo tuyển sinh, kinh phí hoạt động trong kỳ tuyển sinh và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển sinh;

+ Đề xuất ý kiến với Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS để xem xét, giải quyết hoặc thay đổi các nội dung trong Quy chế tuyển sinh cho phù hợp với tình hình thực tế theo từng thời điểm tuyển sinh;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐTS.

- Các uỷ viên: Một số cán bộ, giáo viên thuộc các phòng, khoa và cán bộ công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Thư ký HĐTS theo sự phân công của Trưởng ban Thư ký HĐTS.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký HĐTS:

- Tổ chức nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển;

- Nhập và rà soát thông tin đăng ký xét tuyển từ hồ sơ đăng ký dự tuyển (hồ sơ ĐKDT) của thí sinh;

- Dự kiến phương án điểm trúng tuyển, trình HĐTS quyết định;

- Lập danh sách thí sinh trúng tuyển;

- Đăng tải thông báo tuyển sinh, cập nhật, công bố công khai thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của trường;

- In và gửi giấy triệu tập (giấy báo nhập học) thí sinh trúng tuyển;

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của thí sinh trúng tuyển theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐTS.

Điều 11. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và thủ tục nộp hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH.

b) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp, học bạ THPT (bổ túc THPT) hoặc THCS (tùy theo đối tượng dự tuyển).

c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp THCS hoặc THPT và đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp để đối chiếu, kiểm tra;

d) Bản sao hợp lệ giấy khai sinh hoặc hộ khẩu thường trú;

đ) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên theo quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH (nếu có);

e) Bốn (04) ảnh màu chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau;

f) Hai (02) phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận có dán sẵn tem thư.

2. Các hình thức đăng ký tuyển sinh:

a) Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục (Phụ lục 03 kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH) và nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại trường THCS, THPT, Trung tâm GD-DN hoặc tại Phòng Đào tạo nghề, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình hoặc trực tiếp tại Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình;

b) Đăng ký trực tuyến (online) trên Website: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc trên Website: https://sldtbxh.quangbinh.gov.vn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình hoặc trên  Website: www.tcktqb.edu.vn;

c) Đăng ký trực tuyến (online) qua phần mềm “Chọn nghề” được cài đặt trên các thiết bị di động (điện thoại smartphone, máy tính bảng);

3. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp: Nộp trực tiếp theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này hoặc đăng ký trực tuyến theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều này;

b) Bản sao hợp lệ các giấy tờ còn lại theo quy định tại Khoản 1 Điều này nộp trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện cho Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình.

Điều 12. Xác định điểm trúng tuyển

1. Căn cứ số lượng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm, căn cứ thống kê kết quả tuyển sinh, căn cứ quy định khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực, Ban Thư ký HĐTS dự kiến phương án xét tuyển theo từng ngành, đề nghị HĐTS xem xét trình Hiệu trưởng ra quyết định.

2. Khi số thí sinh trúng tuyển đến trường không đủ, trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS sẽ xem xét hạ tiêu chuẩn tuyển chọn hoặc tuyển bổ sung bằng các đợt tuyển sinh tiếp theo cho đến khi đủ chỉ tiêu và được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường.

3. Nếu số thí sinh đến trường nhập học đủ so với chỉ tiêu đã xác định ở ngay đợt tuyển sinh tiếp theo, Trường sẽ không nhận thêm hồ sơ ĐKDT dù vẫn còn các đợt tuyển sinh như đã thông báo trước đó và được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường.

Tiêu chuẩn tuyển chọn ở tất cả các đợt tuyển sinh của Trường không nhất thiết phải bằng nhau và do Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS quyết định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS.

4. Đối với những ngành không tuyển đủ chỉ tiêu, sau khi đã xác định tiêu chuẩn tuyển chọn ở mức cho phép theo yêu cầu đào tạo của trường mà vẫn còn thiếu số lượng, trường sẽ lấy thí sinh dự tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào những ngành khác, đồng thời đạt yêu cầu và tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định của ngành còn thiếu số lượng và tự nguyện vào học ngành đó. Nếu số người đạt đủ tiêu chuẩn tuyển chọn lớn hơn chỉ tiêu thì lấy theo tiêu chuẩn tuyển chọn từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng theo một quy trình công khai.

5. Căn cứ các phương án xác định tiêu chuẩn tuyển chọn của Ban Thư ký HĐTS đề xuất, trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐTS, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS quyết định, chịu trách nhiệm và ký duyệt điều kiện trúng tuyển và số thí sinh trúng tuyển nhập học không được vượt quá 10% so với chỉ tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiêu chuẩn trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường.

Điều 13. Triệu tập thí sinh trúng tuyển

1. Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban Thư ký HĐTS trình và ký giấy triệu tập (hoặc giấy báo nhập học) thí sinh trúng tuyển tới nhập học. Trong giấy triệu tập có ghi rõ ngành học, kết quả dự tuyển của thí sinh và những điều kiện cần thiết đối với thí sinh khi nhập học.

2. Trước khi vào học chính thức, học sinh được kiểm tra sức khoẻ toàn diện do trường phối hợp với cở sở y tế trong tỉnh tổ chức. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp được giao cho nhân viên y tế của Trường quản lý, theo dõi trong suốt thời gian khóa học. 

3. Khi nhập học, thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp kinh phí và giấy tờ phục vụ cho học tập và kiểm tra đối chiếu như sau:

a) Giấy triệu tập trúng tuyển;

b) Bằng và học bạ gốc;

c) Bản sao có chứng thực các giấy tờ minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định (nếu có) nếu trong hồ sơ ĐKDT chưa có;

d) Bản photo thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng;

đ) Giấy chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự (nếu là nam giới thuộc đối tượng trong độ tuổi NVQS);

e) Giấy chuyển sinh hoạt Đảng hoặc Đoàn TN (nếu có);

f) Học phí, lệ phí và các khoản khác theo quy định.

i) Sơ yếu lý lịch học sinh, có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đơn vị quản lý.

h) Những thí sinh đã tốt nghiệp trình độ từ trung cấp trở lên, ngoài những giấy tờ trên cần bổ sung một bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng kết quả học tập để làm cơ sở miễn học, miễn thi các môn học, mô đun theo Quy chế đào tạo. 

4. Những thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày so với ngày yêu cầu có mặt ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển thì trường có quyền từ chối không tiếp nhận. Nếu đến chậm trong những trường hợp bất khả kháng như: Do ốm, đau, tai nạn, thiên tai có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc của Uỷ ban nhân dân cấp huyện thì Hội đồng tuyển sinh xem xét quyết định tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học khoá học kế tiếp sau.

5. Những thí sinh trúng tuyển, nếu địa phương giữ lại không cho đi học có quyền khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại.

Điều 14. Kiểm tra kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển

1. Sau kỳ tuyển sinh, Ban Thư ký HĐTS phải tiến hành kiểm tra kết quả xét tuyển của tất cả số thí sinh đã trúng tuyển vào trường ở tất cả các khâu, nếu phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế hoặc nghi vấn, cần lập biên bản kiến nghị Hiệu trưởng xác minh, xử lý.

2. Khi có quyết định của Hiệu trưởng công nhận người đến học là học sinh chính thức của Trường (hoặc quyết định thành lập lớp), Ban Thư ký HĐTS trực tiếp thu nhận bản chính bằng tốt nghiệp, bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm đăng ký dự tuyển), bản chính học bạ và các loại giấy tờ minh chứng đến chế độ ưu tiên (nếu có) của người học để đối chiếu, kiểm tra với hồ sơ ĐKDT đã nộp.

Kết thúc đợt kiểm tra, Ban thư ký HĐTS phải hoàn trả lại cho người học bản chính bằng tốt nghiệp, bản chính học bạ và bản chính các giấy tờ khác (nếu có).

                                                                    Chương III

                                   KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, LƯU TRỮ

 Điều 15. Khen thưởng

1. Tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển sinh được giao, tùy theo thành tích cụ thể, được Hiệu trưởng khen thưởng trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch HĐTS.

2. Kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của Nhà trường.

Điều 16. Xử lý người tham gia công tác tuyển sinh vi phạm quy chế

Người tham gia công tác tuyển sinh có hành vi vi phạm quy chế (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi tuyển sinh), nếu có đủ chứng cứ, tùy theo mức độ, Hiệu trưởng sẽ áp dụng Luật viên chức, Luật cán bộ, công chức; các quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 17. Xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế

Đối với những thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế đều phải lập biên bản và tuỳ mức độ nặng nhẹ bị xử lý kỷ luật theo các quy định tại quy chế này, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, có thể bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh có thể bị xử lý kỷ luật theo các hình thức dưới đây:

1. Từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ tuyển sinh vào trường trong một năm tiếp theo hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

a) Có hành vi giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực hoặc theo đối tượng trong tuyển sinh;

b) Sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp;

c) Có kết luận tiêu cực trong tuyển sinh.

2. Đối với các trường hợp vi phạm khác, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, Hiệu trưởng xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc theo các quy định hiện hành của pháp luật.

 Điều 18. Chế độ báo cáo

Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về kế hoạch tuyển sinh và kết quả tuyển sinh của trường; một năm báo cáo 4 lần và chia theo 4 quý/năm và trước ngày 25 của tháng cuối quý.

Điều 19. Chế độ lưu trữ

Kết thúc kỳ tuyển sinh, Ban thư ký HĐTS bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến kỳ tuyển sinh và hồ sơ ĐKDT của thí sinh trúng tuyển cho phòng Đào tạo để quản lý, lưu trữ và hủy tài liệu hết giá trị sử dụng theo quy định hiện hành của pháp luật./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Quang Trường


Tin Liên Quan


Bình luận