Phương án xét tuyển trình độ trung cấp

     SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          VÀ XÃ HỘI QUẢNG BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ

            QUẢNG BÌNH                                          

        Số: 289 /QĐ-TCKT                                        Đồng Hới, ngày 21 tháng 6 năm 2019

 QUYẾT ĐỊNH

                                          Về việc phê duyệt phương án xét tuyển trình độ trung cấp

                                      nghề Nghiệp vụ nhà hàng, khóa 43, hệ chính quy

                            HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ QUẢNG BÌNH

          Căn cứ Quyết định số 3125-QĐ/UB ngày 22/7/1977 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên, về việc thành lập Trường Trung học Kinh tế Bình Trị Thiên;

          Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND, ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Bình, về việc đổi tên trường học;

          Căn cứ Thông tư số 47/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, quy định về Điều lệ trường trung cấp;

          Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

          Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 07/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

          Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TCKT, ngày 26/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình, về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp;

 Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh khóa 43,

                                            QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án xét tuyển trình độ trung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng, khóa 43, hệ chính quy như sau:

          - Địa điểm đào tạo: Tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Minh Hóa.

            - Chỉ tiêu tuyển sinh: 70 chỉ tiêu.

          - Thí sinh trúng tuyển phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn:

            + Tốt nghiệp trung học cơ sở;

            + Có độ tuổi sinh sau năm 1991;

            + Có tổng số điểm kết quả học tập môn Văn, Toán năm cuối cấp (lớp 9) cộng điểm ưu tiên (nếu có) trên 09,0 điểm.

            Nếu số người đủ tiêu chuẩn tuyển chọn lớn hơn chỉ tiêu thì lấy theo tiêu chuẩn tuyển chọn là tổng số điểm kết quả học tập của môn Văn, Toán năm cuối cấp (lớp 9) cộng điểm ưu tiên từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng.

            Điều 2. Hội đồng tuyển sinh, Trưởng Phòng Đào tạo, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG                         

- Ban Giám hiệu;                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH                         

- Hội đồng tuyển sinh;                                           

- Các đơn vị;                                                                                                 (Đã ký)

- Lưu: ĐT, VT.                                                                                                                                                                                                                                                                 ThS. Nguyễn Quang Trường


Tin Liên Quan


Bình luận