Công nhận trúng tuyển trung cấp nghề nghiệp Nghiệp vụ nhà hàng khóa 43, hệ chính quy

       SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BÌNH                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          VÀ XÃ HỘI QUẢNG BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ

            QUẢNG BÌNH                                          

        Số: 301/QĐ-TCKT                                    Đồng Hới, ngày  02   tháng 7 năm 2019

                                                                         

                                                                             QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển trung cấp

nghề Nghiệp vụ nhà hàng khóa 43, hệ chính quy

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ QUẢNG BÌNH

          Căn cứ Quyết định số 3125-QĐ/UB ngày 22/7/1977 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên, về việc thành lập Trường Trung học Kinh tế Bình Trị Thiên;

          Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND, ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Bình, về việc đổi tên trường học;

          Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

          Căn cứ Thông tư số 47/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về Điều lệ trường trung cấp;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

          Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 07/3/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

          Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TCKT, ngày 26/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp;

 Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh khóa 43,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận 70 thí sinh trúng tuyển trung cấp nghề Nghiệp vụ nhà hàng khóa 43, hệ chính quy. (Có danh sách kèm theo)

            Điều 2. Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán, các đơn vị có liên quan và những thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG                

- Sở LĐTB&XH;                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH                                                                           

- Như điều 2;                                                                      

- Lưu: ĐT, VT.                                                                              (Đã ký)

                                                      

                                                                                   ThS. Nguyễn Quang Trường


Tin Liên Quan


Bình luận